OKUNO&PARTNERS Attorney's Profiles

Partner

Yoshihiko OKUNO Shigeki NOMURA Koji FUJITA Yukiko ENDO
Takuya KIDOKORO Masanori AWAZAWA Ryosuke KOIKE Asao MASUE
Hiroki SAKURABA Junpei SHIKADA Ken IMAMURA Yumi NAKANO
Masako BANNO      

Foreign Law Partner

Michael MROCZEK      

Counsel

Hirotaka KOMASA Tsuyoshi YOSHIOKA Kiminori TANAKA  

Associate

Hidetomo OMIZU Noboru YAMAMOTO Kensuke SHIMIZU Takuho HARADA
Shinichiro MACHIDA Mio KAKUTANI Kazuya IKUTA Asuka KOBAYASHI
Risa TAKAHASHI Hiroki MARUICHI Masashige HORIUCHI Jin KAWANO
Hanae TAKATSU Kyohei OKADA Mao OHNO

Senior Counsel

Hideo IIDA Hideo EMORI Hisao TAKI Shoichiro OHNISHI

Senior Adviser

Kanji YAMAGUCHI      

Accountant

Akira TACHIMOTO