OKUNO&PARTNERS Attorney's Profiles

Partner

Yoshihiko OKUNO Shigeki NOMURA Koji FUJITA Yukiko ENDO
Takuya KIDOKORO Masanori AWAZAWA Ryosuke KOIKE Asao MASUE
Hiroki SAKURABA Junpei SHIKADA Ken IMAMURA

Foreign Law Partner

Michael MROCZEK      

Associate

Tomoe IMADO Masako BANNO Hirotaka KOMASA Tsuyoshi YOSHIOKA
Kiminori TANAKA Hidetomo OMIZU Yumi NAKANO Kyoko KATO
Noboru YAMAMOTO Kensuke SHIMIZU Takuho HARADA Shinichiro MACHIDA
Mio KAKUTANI Kazuya IKUTA Asuka KOBAYASHI Risa TAKAHASHI
Hiroki MARUICHI Masashige HORIUCHI Jin KAWANO Hanae TAKATSU

Counsel

Hideo IIDA Shozo FUJITA Hideo EMORI Hisao TAKI
Shoichiro OHNISHI      

Senior Adviser

Kanji YAMAGUCHI      

Accountant

Akira TACHIMOTO