OKUNO&PARTNERS Attorney's Profiles

Partner

Yoshihiko OKUNO Shigeki NOMURA Koji FUJITA Yukiko ENDO
Takuya KIDOKORO Ryosuke KOIKE Asao MASUE Hiroki SAKURABA
Junpei SHIKADA Ken IMAMURA Yumi NAKANO Masako BANNO

Foreign Law Partner

Michael MROCZEK      

Counsel

Hirotaka KOMASA Tsuyoshi YOSHIOKA Kiminori TANAKA  

Associate

Hidetomo OMIZU Kensuke SHIMIZU Takuho HARADA Mio KAKUTANI
Kazuya IKUTA Asuka KOBAYASHI Masashige HORIUCHI Jin KAWANO
Kyohei OKADA Mao OHNO

Senior Counsel

Hideo IIDA Hideo EMORI Hisao TAKI Shoichiro OHNISHI

Senior Adviser

Kanji YAMAGUCHI